Övergripande

 • Observera att det finns kryssade vägar samt förutbestämda passager vid större vägar samt järnväg. Grundtillägg 60 minuter om dessa inte följs.
 • Ingen hjälp utifrån annat än hejande. 
 • Laget måste hela tiden hålla ihop, max 100 m mellan lagmedlemmarna.
 • “Reptider” d.v.s. sista tidpunkt att ta en kontroll är absoluta. Kortningar av banorna är förutbestämda.      
 • Ingen vistelse i nattlägret under etapperna. 
 • Vanliga trafikregler gäller och skall följas. 
 • Mobil med tävlingsledningens nummer inknappat, förseglad i vattentätt fodral skall medföljas hela tävlingen. Används endast i nödfall. 
 • Tävlingsledningen äger rätten att ta deltagare och lag av banan av medicinska skäl eller om dessa grovt åsidosätter reglerna. 
 • Skyldighet att hjälpa andra deltagare som befinner sig i nödsituation. 
 • Obligatorisk utrustning skall med laget hela tiden, undantag prolog. Stickprov förekommer och saknad utrustning innebär tidstillägg. Grundtillägg 30 min.
 • Nummerväst ytterst, undantag paddling.
 • Lång bana vinner alltid över kortad bana. Nya lagkonstellationer som uppstår p.g.a. skada eller sjukdom får fortsätta i motionsklass.
 • Tävlingsledningen äger rätten att justera resultatet även efter målgång.
 • Tävlingsledningen äger rätten att dela ut tidstillägg vid brott mot någon av tävlingens regler.